22 mar 2012

Presentación da unidade


Estes son os alicerces dunha casa que non ten tellado aínda e que se comezou a construír xa hai tempo na Coruña, da man de dúas mozas:Mar Hermida Pico e Loli Cid Cid.

Ambas traballam nun libro de texto que nunca saíu á luz. Agora eu nesta esta páxina collín ao chou unha unidade e tocou a número tres: UNHA DE HEROES. Pero logo pensei que estaba moi ben porque é un momento ideal para falar de heroes e heroínas.

Temos 8 páxinas que se relacionan todas polo tópico dos heroes ou heroínas.

  • DE BOCA EN BOCA: diálogo sobre o tópico que nos seve para comezar a traballar a lingua oral e en grande grupo.
  • LEMOS UNHA HISTORIA: Un texto que podemos ler ou escoitar e logo realizar preguntas de comprensión oralmente e por escrito. Tamén hai algún traballo de procura de información que o alumnado realizará para presentar ao resto do grupo e logo enviar ao profesor.
  • UN TESOURO... AS PALABRAS: Tomamos algunhas das palabras que escoitamos na lectura, aclaramos o significado e procuramos outras novas no medio no que vive o alumnado.
  • SOCIOLINGUA: Nesta unidade traballamos a diversidade lingüística e comprendemos que algunha das linguas actuais son auténticas heroínas.
  • REGRAS DO XOGO: Ofrecemos aquí as normas de uso do acxectivo, porque dalgunha maneira son as palabras protagonistas da unidade que nos axudarán a definir os nosos heroes e heroínas e o medio no que vivimos.
  • ISTO COMO SE FAI: Aquí temos as normas básicas para poder elaborar con adecuación e coherencia os diálogos que protagonizan as historias dos nosos heroes.
  • MUNDOS MÁXICOS: Achéganos ao mundo de fantasía que crean os nosos autores nos seus libros. Para seguir con isto dos heroes que vos parece botar unha ollada á prosa medieval e as cantigas relixiosas de Afonso X.
  • PISTAS: Indaga que foi o que fixeches nesta unidade a través do cadro de sinopse e aproveita os recursos que vos ofrecemos para resolver as actividades.

21 mar 2012

NON TE PERDAS

Ao final da unidade o alumnado á ser capaz de:

1. Ler textos coa intención de gozar deles.

2. Ampliar e precisar o vocabulario referido ás árbores e plantas

3. Desenvolver as técnicas e destrezas de cara á preparación e elaboración de textos dialogados de distinta natureza.

4. Utilizar de forma axeitada as tecnoloxías da información e da comunicación para a procura e o tratamento da información.

5. Coñecer os trazos xerais da nosa lírica medieval relixiosa e recoñecer e clasificar segundo o ciclo narrativo a prosa medieval.

6. Recoñecer e identificar os adxectivos así como as regras de cambio de xénero, número ou a gradación.

7. Recoñecer as funcións que desempeña os adxectivos así como o grupo adxectival.

8. Analizar a situación de plurilingüismo en Europa.

9. Interpretar e producir textos orais en galego con fluidez.